Viktig salgsinformasjon

Sameie/felleskostnader

Felleskostnader er ikke fastsatt. Disse skal i hovedsak dekke sameiets drift av fellesarealer, vaktmestertjenester osv. Det er forutsatt at den enkelte eier sørger for egen forsikring av sin seksjon, samt betaler alle egne offentlige avgifter og øvrige driftskostnader. Om forsikringsselskap eller kommunen skulle kreve annen fakturering, besørges dette avtalt med sameiet. Sameiet bestemmer selv innholdet i felleskostnadene ved opprettelse av sameiet.

Avvik/ endringer

Selger kan gjøre mindre endringer av konstruksjon eller materialvalg uten forhåndsvarsel med likeverdige løsninger/materialer, uten at kontrakt- summen endres. Føringsveier for rør og kanaler kan forekomme som sjakter og innkassinger, som ikke nødvendigvis er vist på tegning. Det kan være avvikende takhøyde i bod, bad og vaskerom som følge av rørføringer. Andre utførelser/leveranser be- stilt av kjøper utover standard kan medføre tillegg i leveringstid eller pris.
Endringer utover standard leveranse skal være skrift- lig avtalt i kontrakt eller endringsmelding/e-post.

Priser

Prisene på boligene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på boligene som ikke er solgt.

Byggeaktivitet

Det må påregnes byggeaktivitet i området etter innflytting, og utbygger har således rett til å beholde maskiner/utstyr i området til alle boenheter er bygget ferdige.

Tilvalg

Kjøper vil få mulighet til å gjøre tilvalg på enkelte leveranser som; fliser, kjøkken, garderober, baderomsmøbler, sanitærutstyr og elektrisk anlegg. Enkelte endringer vil ikke være mulig om kontrakt er skrevet lenge etter byggestart. Selger utarbeider egen veileder for tilvalgsprosessen.

Privat vei/tinglysing

Kjøper gjøres oppmerksom på at det kan bli ting- lyst på den enkelte eiendom, rettigheter og plikter i forhold til felles vei, vann/avløpsnett lekeplasser osv. herunder eierforhold og drift av disse.

Forbehold

Det tas forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg, samt kommunal godkjenning. Videre tas det generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

 

Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer av plantegninger og plassering av utstyr. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I så fall er det alltid byggebe- skrivelsen som er retningsgivende. Ved avvik mellom prospekt/webside og leveransebeskrivelse, gjelder den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten.

Omfang

Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard. Utbygger tar forbehold om bruk av tekniske løsninger, plassering av vinduer og lignende som følge av branntekniske krav, offentlige pålegg eller som følge av øvrige krav som kan oppstå.
Videre tas det forbehold om tilleggsdelenes (tomtenes) endelige størrelse, som fastsettes ved endelig seksjonering. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer.

Diverse

Komplett salgsmateriell består av prospekt, prisliste, kjøpetilbud, tegninger 1:100 (som i vedlegget) og selgers salgsvedlegg.
Bilder, skisser og tegninger er kun ment til illustrasjon.
Møbler, hvitevarer ol. inngår ikke – foruten det som fremkommer av leveransebeskrivelsen.
Fargevalg kan være noe avvikende i forhold til salgsoppgaven. Husenes kledning er vedlikeholdsvennlig med naturlig ”fargespill” i fasaden som endrer seg over tid. Takstein leveres i grått, og renner og beslag i ”silver” utførelse.

Svinnriss

I nye boliger av tre, kan svinnriss i overgang mellom tak/vegg og i hjørner som følge ytterligere uttørring av trevirke forekomme og er normalt. Dette er ikke å anse som senere mangel.
I prosjektet kan det bli stilt krav om lokal håndtering av overvann – altså er takvann (vann fra takrenner) ledet ut på terreng og ikke i lukket rørsystem.
Endelige kjøkkentegninger utarbeides senere.

Bilder

Bilder og illustrasjoner for kjøkken er kun retningsgivende.

Gratis vaskehjelp

Vi tilbyr vaskehjelp gratis i seks uker – med én ukentlig normal husvask (maks tre timer pr. uke). Du står fritt til å avtale hva som skal utføres innenfor tre timer pr. uke.
Etter denne perioden må du selv avtale med rengjøringsbyrået, om du ønsker denne tjenesten videre. Seks-ukers perioden vi tilbyr, må påbegynnes senest fire uker etter innflytting.

Tips en venn

Tips en venn

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.